Parametry-akumulatora
0

Akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworami

Akumulatory które są szczelnie zamknięte i bezobsługowe.

Amper (A)

Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznym). Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A.

Amperogodzina (Ah)

Jest miarą pojemności ogniw galwanicznych, w tym akumulatorów elektrycznych. Określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.

(Przykład: akumulator, który dostarcza 5 amperów w ciągu 20 godzin dostarcza 5 A x 20 h = 100 Ah pojemności)

Cykl

W przypadku akumulatorów jeden czas rozładowania i jeden czas naładowania składają się na jeden cykl.

Elektrolit

Z technicznego punktu widzenia, a także potocznie, każda substancja zdolna do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego, czyli przekazywania jonowo ładunku między elektrodami. Zgodnie z tym kryterium elektrolitem jest również roztwór przewodzący prąd elektryczny.

Głębokie rozładowanie

Polega na rozładowaniu ogniwa praktycznie do zera, tj. poniżej stanu dopuszczalnego przez producenta (dla ogniw NiXX – 0,7 V). Teoretycznie po długotrwałym głębokim rozładowaniu ponowne naładowanie ogniwa jest niemożliwe. Nowoczesna elektronika potrafi ochronić baterię przed takim rozładowaniem wyłączając obciążenie zanim ładunek w ogniwach osiągnie niebezpiecznie niski poziom – dzięki temu nawet po kilku dniach prawie całkowitego rozładowania możliwe jest ponownie naładowanie akumulatora. Pomimo “wbudowanego zabezpieczenia” wskazane jest jednak samodzielne dbanie o używany akumulator – gdy poziom naładowania akumulatora osiągnie poziom około 5% pojemności (poziom ostrzeżenia) powinno się naładować akumulator do pełna.

Komora (Cela)

Podstawowa część składowa baterii generująca prąd w wyniku reakcji elektrochemicznych. Składa się z płyt dodatnich, ujemnych, elektrolitu, separatorów i obudowy. W 12-Voltowym akumulatorze kwasowo-ołowiowym znajduje się sześć komór.

Korozja

niszcząca reakcja chemiczna ciekłego elektrolitu z reaktywnym materiałem – np. reakcja rozcieńczonego kwasu siarkowego z żelazem, której efektem jest taki produkt korozyjny jak rdza.

Kratka

Pprocesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem. Zależnie od rodzaju materiału dominujące procesy mają charakter reakcji chemicznych, procesów elektrochemicznych, mikrobiologicznych lub fizycznych (np. topnienie i inne przemiany fazowe, uszkodzenia przez promieniowanie).

Masa (uziemienie)

Przewód wykonany z przewodnika łączący ciało naelektryzowane z ziemią. W wyniku połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednią liczbę ładunków ulegając zobojętnieniu (staje się elektrycznie obojętne).  W elektrotechnice i elektronice – połączenie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią, celem zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych.  W skład urządzenia uziemiającego (w skrócie uziemienia) wchodzą następujące części:

Mata szklana, Absorbent Glass Mat (AGM)

Mata składająca się z mikrowłókien szklanych stosowana do filtrowania kwasu siarkowego w akumulatorach kwasowych.

Moc zimnego rozruchu

Ilość prądu (mierzona w amperach), jaką akumulator kwasowo-ołowiowy w ciągu 30 sekund w temperaturze -17,8°C jest w stanie wygenerować osiągając napięcie przynajmniej 1,2 V na ogniwo.

Natężenie

Wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.

Obudowa

Pojemnik polipropylenowy lub zbudowany z twardej gumy, w którym znajdują się płyty, separatory i elektrolit.

Obwód

Droga jaką przepływają elektrony. Zamknięty obwód umożliwia przepływ prądu, otwarty uniemożliwia przepływ prądu z powodu odłączonego odbiornika lub przerwanego połączenia.

Om

Jednostka rezystancji w układzie SI (jednostka pochodna układu SI). Nazwa om pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Georga Ohma.

Definicja:

“1 om to opór elektryczny istniejący pomiędzy dwoma punktami przewodu, gdy niezmienna różnica potencjałów jednego wolta (1 V) działająca między tymi dwoma punktami wywołuje w tym przewodzie prąd o natężeniu jednego ampera (1 A). Ponadto przewód ten nie jest źródłem siły elektromotorycznej”

Pojemność

Zdolność w pełni naładowanego akumulatora do dostarczenia ładunku elektrycznego o danym natężeniu (A) w ciągu danego okresu czasu (h)

Pojemność rezerwowa (RC)

ilość minut, w czasie których nowy, w pełni naładowany akumulator będzie w stanie dostarczać prądu o natężeniu 25A w temperaturze 26,7°C / 80°F utrzymując napięcie na zaciskach równe lub wyższe niż 1,75 V na ogniwo. Ten wskaźnik oznacza czas, w jakim akumulator będzie w stanie zasilać najważniejsze odbiorniki w momencie, gdy alternator lub generator w pojeździe przestaną pracować.

Pokrywa

Pokrywa obudowy

Płyta (elektroda) – dodatnia

Odlana z metalu ramka, zawiera materiał czynny w postaci dwutlenku ołowiu.

Płyta (elektroda) – ujemna

Odlana z metalu ramka, zawiera materiał czynny w postaci ołowiu gąbczastego.

Rozwarstwienie elektrolitu

Podczas ładowania akumulatora ołowiowo-kwasowego na elektrodach osadza się gęstszy elektrolit. Cząsteczki kwasu o większej gęstości, pod wpływem grawitacji opadają w komorze , podczas gdy elektrolit o niższym stopniu zagęszczenia unosi się. Takie rozwarstwienie elektrolitu może powodować spadek pojemności i/oraz uszkodzenie akumulatora.

Rozładowywanie

Akumulator, dostarczając prąd do odbiorników, rozładowuje się.

Separator

Część oddzielająca elektrody dodatnie i ujemne od elementu, który pozwala na przepływ prądu.

Stan naładowania (SOC)/zużycia (SOH)

Ilość energii elektrycznej zmagazynowana w akumulatorze w danym czasie i wyrażona jako procent całkowitej energii, którą akumulator może zmagazynować w momencie, gdy jest całkowicie naładowany.

Substancja czynna

Substancja czynna w dodatnich płytach to dwutlenek ołowiu, płyty ujemne wypełnione są natomiast ołowiem w postaci gąbczastej. Podczas gdy obwód zostaje zamknięty, czyli podczas ładowania i rozładowywania, substancje te wchodzą w reakcję z kwasem siarkowym według następującego chemicznego wzoru: PbO2 + Pb + 2H2S04 = 2PbSO4 + 2H2O

Volt

Jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.

Definicja:

“1 wolt (1 V) jest różnicą potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami przewodu liniowego, w którym płynie niezmieniający się prąd o natężeniu jednego ampera (1 A), zaś moc pobierana pomiędzy tymi punktami jest równa jednemu watowi”

Wat

Jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.

Definicja:

“1 wat (1 W) to moc, przy której praca wykonana w ciągu jednej sekundy (1 s) jest równa jednemu dżulowi”

Zaciski (klemy)

Elektryczne łączniki pomiędzy akumulatorem i zewnętrznym obwodem. Klemy podłączone są do siatki dodatniej pierwszej celi (klema dodatnia) i ujemnej ostatniej w szeregu celi (klema ujemna).

Zdolność przyjmowania ładunku

Ilość prądu wyrażonego w amperogodzinach, jaką akumulator przyjmuje w określonej jednostce czasu, uwzględniając jego stan naładowania, temperaturę oraz napięcie.

Zwarcie

W elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar.. W akumulatorze obwód zwarciowy w danym ogniwie może spowodować jego rozładowanie, , sprawiając tym samym, że akumulator stanie się bezużyteczny.

5/5 (2)

Będzie nam miło jeśli zostawisz swoją ocenę

Akumulator głębokiego rozładowania Optima

Poprzedni artykuł

Budowa akumulatora ołowiowego

Następny artykuł

Zobacz także